A A+
Zoeken:

Informatie

De Spin


De oude zeedijken in dit gebied zoals de Sint Christoffeldijk, Panksdijkje en de Noordijk hebben hun waterstaatkundige functie verloren. Maar zij tonen de geschiedenis van het eiland Goeree-Overflakkee, gewonnen op het water door de inpoldering van platen en aanwassen. Ooit -in de 15e en 16e eeuw vormden zij de eerste waterkeringen. Tegenwoordig maken de dijktaluds deel uit van de ecologische hoofdstuctuur en zijn van grote betekenis voor de biodiversiteit rond de polders waarin op grote percelen de gewassen worden verbouwd. De dijktaluds zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, dat voor dit samenstel van dijken de naam 'de Spin' verzon. Een naam die overigens geen enkele lokale betekenis heeft. In samenwerking met de Vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee wordt in 2016 onderhoud gepleegd en informatie gegeven over de historischje en actuele betekenis van dit gebied.

Meer informatie op deze blog van de beheerder van de taluds of deze link naar de Canon van Goeree-Overflakkee.

In 2018 wordt in dit gebied de Christoffelroute uitgezet. Download hier de folder Bloemdijken Flakkee.

Of bezoek de site van Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee

De Spin ten westen van Sommelsdijk was het eerste dijkenstelsel, waar Staatsbosbeheer na de Ruilverkaveling veel dijken ging beheren. Vanwege de vorm noemt Staatsbosbeheer dit stelsel 'Spin'. Kijk op een kaart en je zult vinden waar je moet zijn. Klinkende namen zijn de Panksdijk, de Onwaardsedijk en de St. Christoffeldijk.
Het dijkbeheer bij Staatsbosbeheer op de Zuid-Hollandse Eilanden begon begin jaren zeventig van de vorige eeuw. De belangrijkste motivatie om dijken te gaan verwerven ten behoeve van Staatsbosbeheer was ongerustheid over achteruitgang van vooral de flora op dijken als gevolg van intensivering in de landbouw. Ook op dijken was meer gras te halen door heel simpel kunstmest aan te wenden. En dat was funest voor kwetsbare plantensoorten, die het vaak het beste doen op nauwelijks bemeste grond. Het leek daarom het beste om waar mogelijk dijken te kopen en het beheer daarvan aan Staatsbosbeheer toe te vertrouwen. Verschraling was en is nog steeds het devies; dus moest er worden gemaaid en werd het maaisel afgevoerd.

Als u mooie dijken wilt zien ga dan een keer naar de genoemde Spin bij Sommelsdijk. In het voorjaar staan de Meidoorns in bloei, of de Egelantier. Voor zeldzame planten kunt u zoeken naar bv. Agrimonie, Kruisdistel of Wilde Marjolein. Veel plezier! 


Opties: Bekijk op kaart Google Routeplanner Locatie Erfgoedlijn GO Onderwerp Natuur en Landschap Thema Dijken
Pagina terug